به نمایندگی از همه پستایی که نوشته میشن و پاک میشن.