انتخاب واحد نابوده. تو هیچ درسی هم گروهی نخواهم داشت.

کاش ترم ۶ زودتر تموم شه بره فقط. :/
همه‌چیز رو سپردم به خودش و در این لحظه ملکوتی در لپ تاپ رو می‌بندم می‌زارم اون طرف.