دین‌داری... دین‌داری... می‌شود دین‌دار خیلی چیزها را نداشته باشد؛ انگشتر، جای مهر روی پیشانی، محاسن، عبا و عمامه... اما بدان! دین‌دار حکما دین دارد. جوان! اوج دین‌داری ابوالفضل العباس، که آقای همه لوطی های عالم است، می‌دانی کجا بود؟ ختم دین‌داری‌اش کنار علقمه بود. جایی که اصلش دست نداشت تا دستش انگشت داشته باشد؛ اصلش انگشت نداشت تا انگشتش انگشتر عقیق و فیروزه داشته باشد.


[منِ‌او -رضا امیرخانی] (از آن‌ها که باید بخوانم)