آیا ما را (من را) به حال خودمان (خودم) رها کرده‌ای؟

[در این‌که برای ما (من) همه کسی شکی نیست.]

آیا هنوز هم عاشق مایی؟ (منی؟)
آیا نمی خواهی به داد ما (من) برسی؟


+ لطفاً.