زیباست.

می‌‌گه: با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی‌کند.

از مصادیق اغراق شعر فارسی هستن!

[سرو چمان - شجریان]